Αρχές διαχείρισης ύποπτων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες

Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη
COVID19 εκτός του χώρου του σχολείου:
 Παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των
γονέων/κηδεμόνων.
 Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων.
 Ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ενημερώνει άμεσα το σχολείο για την ιατρική αξιολόγηση. Ενημερώνει, επίσης, τους υπεύθυνους για εξωσχολικές
δραστηριότητες, στις οποίες ενδεχομένως μετέχει ο μαθητής (πχ
φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός κλπ).

Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη
COVID19 όταν είναι στο σχολείο πραγματοποιούνται οι παρακάτω
ενέργειες :
 Άμεση επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού.
 Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων.
 Ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ενημερώνει άμεσα το σχολειό για την ιατρική αξιολόγηση. Ενημερώνει, επίσης, τους υπεύθυνους για εξωσχολικές
δραστηριότητες, στις οποίες ενδεχομένως μετέχει ο μαθητής (πχ
φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός κλπ).

Συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι:
 πυρετός
 βήχας
Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:
 δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια
 μυαλγίες
 ρίγος
 δυσκαταποσία
 απώλεια γεύσης ή/και οσμής
 ναυτία / έμετος


Περίοδος μεταδοτικότητας

Ένα άτομο θεωρείται μεταδοτικό 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του
έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ τουλάχιστον 24 ώρες από
την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://eody.gov.gr/wp-
content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE
%A9%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%97-COVID-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-
%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F-
%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F-
%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3-
%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%
A3-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D_18-09-20.pdf