Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση
Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005)

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2026 (γεννημένοι το έτος 2005), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (02 Ιαν 23 έως και 31 Μαρ 23) είτε ηλεκτρονικά, είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή αρμόδια Προξενική Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την σχετική εγκύκλιο εδώ.